امکانات


پنل نمایندگی

قیمت اصلی : 600,000 تومان

قیمت ویژه پاییزه : 480,000 تومان

ارسال پیامک تکی : دارد

ارسال پیامک گروهی : دارد

ارسال پیامک دفترچه تلفن : دارد

ارسال پیامک بانک شماره : دارد

ارسال پیامک منطقه ای ، کشوری : دارد

ارسال پیامک شهری و استانی : دارد

ارسال پیامک کدپستی : دارد

ارسال پیامک محله ای : دارد

ارسال مشاغل به تفکیک استان : دارد

ارسال دکل BTS ایرانسل : دارد

ارسال سن و جنسیت : دارد

ارسال پیامک بین الملل : دارد

دسترسی وب سرویس : دارد

گزارش پیامک های ارسال شده : دارد

ایجاد و مدیریت دفترچه تلفن : دارد

استعلام آنلاین شماره بلک لیست : دارد

دسترسی به استدیو ضبط صدا آنلاین : دارد

دریافت پیامک : دارد

شارژ آنلاین : دارد

محدودیت ارسال : خیر

ارائه پنل بر روی دامنه اختصاصی : دارد

درج لوگو و برند اختصاصی نماینده : دارد

درج پرداخت آنلاین اختصاصی نماینده : دارد

مشاهده آمار پیامک های کاربران : دارد

امکان ارائه تعرفه دلخواه : دارد

امکان ارائه بسته های مختلف : دارد

مدیریت و ایجاد کاربر : دارد

مدیریت و ایجاد نماینده : دارد

امکان ارتقاء پنل : دارد

پیامک هوشمند هدیه (تعداد) : 2000

تعرفه پایه ارسال پیام هوشمند : 6

تعرفه پایه ارسال ایمیل عادی : 6

تعرفه پایه ارسال ایمیل انبوه : 3

تعرفه پایه ارسال فاکس : 44.85

تعرفه پایه ارسال پیام کوتاه : 11.5

تعرفه پایه ارسال پیام صوتی : 1.9 /ثانیه

بازگشت هزینه پیام های ارسال نشده : بله

پنل کاربری C

قیمت اصلی : 300,000 تومان

قیمت ویژه پاییزه : 240,000 تومان

ارسال پیامک تکی : دارد

ارسال پیامک گروهی : دارد

ارسال پیامک دفترچه تلفن : دارد

ارسال پیامک بانک شماره : دارد

ارسال پیامک منطقه ای ، کشوری : دارد

ارسال پیامک شهری و استانی : دارد

ارسال پیامک کدپستی : دارد

ارسال پیامک محله ای : دارد

ارسال مشاغل به تفکیک استان : دارد

ارسال دکل BTS ایرانسل : دارد

ارسال سن و جنسیت : دارد

ارسال پیامک بین الملل : دارد

دسترسی وب سرویس : دارد

گزارش پیامک های ارسال شده : دارد

ایجاد و مدیریت دفترچه تلفن : دارد

استعلام آنلاین شماره بلک لیست : دارد

دسترسی به استدیو ضبط صدا آنلاین : دارد

دریافت پیامک : دارد

شارژ آنلاین : دارد

محدودیت ارسال : خیر

ارائه پنل بر روی دامنه اختصاصی : ندارد

درج لوگو و برند اختصاصی نماینده : ندارد

درج پرداخت آنلاین اختصاصی نماینده : ندارد

مشاهده آمار پیامک های کاربران : ندارد

امکان ارائه تعرفه دلخواه : ندارد

امکان ارائه بسته های مختلف : ندارد

مدیریت و ایجاد کاربر : ندارد

مدیریت و ایجاد نماینده : ندارد

امکان ارتقاء پنل : دارد

پیامک هوشمند هدیه (تعداد) : 1500

تعرفه پایه ارسال پیام هوشمند : 7.5

تعرفه پایه ارسال ایمیل عادی : 7.5

تعرفه پایه ارسال ایمیل انبوه : 3.75

تعرفه پایه ارسال فاکس : 46.8

تعرفه پایه ارسال پیام کوتاه : 12

تعرفه پایه ارسال پیام صوتی : 2 /ثانیه

بازگشت هزینه پیام های ارسال نشده : بله

پنل کاربری B

قیمت اصلی : 200,000 تومان

قیمت ویژه پاییزه : 160,000 تومان

ارسال پیامک تکی : دارد

ارسال پیامک گروهی : دارد

ارسال پیامک دفترچه تلفن : دارد

ارسال پیامک بانک شماره : دارد

ارسال پیامک منطقه ای ، کشوری : دارد

ارسال پیامک شهری و استانی : دارد

ارسال پیامک کدپستی : دارد

ارسال پیامک محله ای : دارد

ارسال مشاغل به تفکیک استان : دارد

ارسال دکل BTS ایرانسل : دارد

ارسال سن و جنسیت : دارد

ارسال پیامک بین الملل : دارد

دسترسی وب سرویس : دارد

گزارش پیامک های ارسال شده : دارد

ایجاد و مدیریت دفترچه تلفن : دارد

استعلام آنلاین شماره بلک لیست : دارد

دسترسی به استدیو ضبط صدا آنلاین : دارد

دریافت پیامک : دارد

شارژ آنلاین : دارد

محدودیت ارسال : خیر

ارائه پنل بر روی دامنه اختصاصی : ندارد

درج لوگو و برند اختصاصی نماینده : ندارد

درج پرداخت آنلاین اختصاصی نماینده : ندارد

مشاهده آمار پیامک های کاربران : ندارد

امکان ارائه تعرفه دلخواه : ندارد

امکان ارائه بسته های مختلف : ندارد

مدیریت و ایجاد کاربر : ندارد

مدیریت و ایجاد نماینده : ندارد

امکان ارتقاء پنل : دارد

پیامک هوشمند هدیه (تعداد) : 1000

تعرفه پایه ارسال پیام هوشمند : 8.5

تعرفه پایه ارسال ایمیل عادی : 8.5

تعرفه پایه ارسال ایمیل انبوه : 4.25

تعرفه پایه ارسال فاکس : 48.75

تعرفه پایه ارسال پیام کوتاه : 12.5

تعرفه پایه ارسال پیام صوتی : 2.1 /ثانیه

بازگشت هزینه پیام های ارسال نشده : بله

پنل کاربری A

قیمت اصلی : 100,000 تومان

قیمت ویژه پاییزه : 80,000 تومان

ارسال پیامک تکی : دارد

ارسال پیامک گروهی : دارد

ارسال پیامک دفترچه تلفن : دارد

ارسال پیامک بانک شماره : دارد

ارسال پیامک منطقه ای ، کشوری : دارد

ارسال پیامک شهری و استانی : دارد

ارسال پیامک کدپستی : دارد

ارسال محله ای : دارد

ارسال مشاغل به تفکیک استان : دارد

ارسال دکل BTS ایرانسل : دارد

ارسال سن و جنسیت : دارد

ارسال پیامک بین الملل : دارد

دسترسی وب سرویس : دارد

گزارش پیامک های ارسال شده : دارد

ایجاد و مدیریت دفترچه تلفن : دارد

استعلام آنلاین شماره بلک لیست : دارد

دسترسی به استدیو ضبط صدا آنلاین : دارد

دریافت پیامک : دارد

شارژ آنلاین : دارد

محدودیت ارسال : خیر

ارائه پنل بر روی دامنه اختصاصی : ندارد

درج لوگو و برند اختصاصی نماینده : ندارد

درج پرداخت آنلاین اختصاصی نماینده : ندارد

مشاهده آمار پیامک های کاربران : ندارد

امکان ارائه تعرفه دلخواه : ندارد

امکان ارائه بسته های مختلف : ندارد

مدیریت و ایجاد کاربر : ندارد

مدیریت و ایجاد نماینده : ندارد

امکان ارتقاء پنل : دارد

پیامک هوشمند هدیه (تعداد) : 500

تعرفه پایه ارسال پیام هوشمند : 9.5

تعرفه پایه ارسال ایمیل عادی : 9.5

تعرفه پایه ارسال ایمیل انبوه : 4.75

تعرفه پایه ارسال فاکس : 50.7

تعرفه پایه ارسال پیام کوتاه : 13

تعرفه پایه ارسال پیام صوتی : 2.2 /ثانیه

بازگشت هزینه پیام های ارسال نشده : بله